“Docker”的版本间的差异

来自Gea-Suan Lin's Wiki
跳到导航 跳到搜索
第3行: 第3行:
 
== 範例 ==
 
== 範例 ==
 
 啟動一個簡單的[[Ubuntu]]環境:
 
 啟動一個簡單的[[Ubuntu]]環境:
<syntaxhighlight lang="shell-session">
+
<syntaxhighlight lang="bash">
$ docker run -i -t --rm ubuntu:latest /bin/bash
+
docker run -i -t --rm ubuntu:latest /bin/bash
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
 
 然後把APT的伺服器換掉:
 
 然後把APT的伺服器換掉:
<syntaxhighlight lang="shell-session">
+
<syntaxhighlight lang="bash">
# perl -pi -e 's/archive.ubuntu.com/tw.archive.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list
+
perl -pi -e 's/archive.ubuntu.com/tw.archive.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list
 +
apt update -y
 +
</syntaxhighlight>
 +
 
 +
裝些簡單的東西:
 +
<syntaxhighlight lang="bash">
 +
apt install -y vim-nox
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
 
[[Category:軟體]]
 
[[Category:軟體]]

2018年10月19日 (五) 17:42的版本

Docker是一套提供容器(英语:Container)的軟體。

範例

啟動一個簡單的Ubuntu環境:

docker run -i -t --rm ubuntu:latest /bin/bash

然後把APT的伺服器換掉:

perl -pi -e 's/archive.ubuntu.com/tw.archive.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list
apt update -y

裝些簡單的東西:

apt install -y vim-nox